< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՄԱ ՄԵ ՄԶ ՄԸ ՄԹ ՄԻ ՄՂ ՄՅ ՄՆ ՄՇ ՄՈ ՄՐ 
selected terms: 451 page 10 of 12
361. մշուշապատ foggy
362. մշուշոտ foggy
363. մշտական constant ◊ permanent
364. մոդայիկ fashionable
365. մոդել pattern
366. մոլագարություն mania
367. մոլեգնել to be played
368. մոլեգնություն passion
369. մոլորակ planet
370. մոլորվել be mistaken ◊ lose the way
371. մոլուցք paroxysm
372. մոխիր ashes
373. մոխրագույն ashy ◊ grey
374. մոխրաման ashtray
375. մոծակ mosquito ◊ sand fly
376. մողես lizard
377. մոռանալ to forget
378. մոռացկոտ forgetful
379. մոռացված forgotten
380. մովածություն hunger
381. մոտ at ◊ by ◊ near ◊ to
382. մոտ բերել bring ◊ come nearer ◊ move
383. մոտ գալ drop in
384. մոտ շարժվել to push on
385. մոտ վազել to come running
386. մոտալուտ forthcoming
387. մոտակայքում nearby
388. մոտավոր approximate ◊ provisional
389. մոտավորապես approximately
390. մոտենալ approach ◊ come ◊ stick
391. մոտեցնել come nearer
392. մոտեցում approach
393. մոտը near
394. մոտիվ beside ◊ motive ◊ near ◊ nearby
395. մոտով past
396. մոտոր motor
397. մոտորանավակ boat
398. մորաքույր aunt
399. մորեղբայր uncle
400. մորթել fur ◊ skin
Pages: << Prev | 1 | .. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb