< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 11 of 25
401. հավաքածու assemblage ◊ collection
402. հավաքական collective
403. հավաքարար caretaker
404. հավաքարարուհի cleaner
405. հավաքել to clean ◊ to collect ◊ to save
406. հավաքող collector
407. հավաքում assemblage ◊ collection
408. հավաքվել to be going ◊ to gather
409. հավելյալ additive ◊ extra
410. հավելում extra charge
411. հավելված appendix
412. հավերժ for ever
413. հավերժացնել to immortalize
414. հավիտյան for ever
415. հատ piece
416. հատակ bottom ◊ floor
417. հատապտուղ berry
418. հատել to cut ◊ to hew
419. հատիկ corn ◊ grain ◊ kernel
420. հատիչ cutter
421. հատկանիշ attribute ◊ token ◊ trait
422. հատկանշական characteristic ◊ indicative
423. հատկապես just
424. հատկացնել to dedicate ◊ to deduct ◊ to give
425. հատով piece
426. հատոր volume
427. հատուկ especial ◊ special
428. հատույց feedback
429. հատուցել remunerate ◊ to pay ◊ to thank
430. հատուցում compensation ◊ fee ◊ indemnification ◊ indemnity ◊ remuneration ◊ reward ◊ tribute
431. հատված fragment ◊ splinter
432. հատվածք compartment
433. հարաբերաբար rather
434. հարաբերական relative
435. հարաբերակցություն ratio
436. հարաբերություն attitude ◊ ratio ◊ relation
437. հարազատ native
438. հարակից լինել join
439. հարաճուն progressive
440. հարավ south
Pages: << Prev | 1 | .. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | .. | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb