< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՄԱ ՄԵ ՄԶ ՄԸ ՄԹ ՄԻ ՄՂ ՄՅ ՄՆ ՄՇ ՄՈ ՄՐ 
selected terms: 451 page 11 of 12
401. մորի raspberry ◊ wild strawberry
402. մորճ hammer
403. մորմոք sorrow
404. մորուք beard
405. մուգ կարմիր crimson
406. մութ dark ◊ gloomy ◊ obscure ◊ opaque
407. մութ տեղ darkness
408. մութն ընկնել to get dark
409. մուլտիպլիկացիոն animation ◊ cartoon
410. մուծել bring ◊ enclose
411. մուծում contribution ◊ payment
412. մուկ mouse
413. մույն present
414. մուշտակ fur coat
415. մուսուլման Moslem
416. մուսուլմանական Moslem
417. մուտք access ◊ admission ◊ entrance ◊ input
418. մուտք գործել enter ◊ make the way
419. մուտքի վճար admission
420. մուր soot
421. մուրալ to race
422. մուրացիկ poor
423. մուրացկան poor
424. մուրճ hammer
425. մրգահյութ syrup
426. մրգի fruit
427. մրթմրթալ growl ◊ grumble
428. մրթմրթան grumbling
429. մրոտել to smoke
430. մրուր deposit ◊ lees
431. մրջյուն ant
432. մրջնանոց anthill
433. մրսած affected by cold
434. մրսել catch a cold ◊ chill ◊ freeze
435. մրսելը cold
436. մրսեցնել to chill
437. մրրիկ gale ◊ hurricane ◊ storm ◊ tempest
438. մրցակից competitor ◊ contender ◊ opponent ◊ rival
439. մրցակցել to compete
440. մրցակցություն competition
Pages: << Prev | 1 | .. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb