< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 12 of 25
441. հարավ-արեւելք south-east
442. հարավ-արեւմուտք south-west
443. հարավային southern
444. հարավարեւելյան south-east
445. հարավարեւմտայան south-west
446. հարավսլավական Yugoslavian
447. հարբած drunk
448. հարբել to get drunk
449. հարբեցող drunkard
450. հարբուխ cold
451. հարգալից kind
452. հարգանք honour ◊ respect
453. հարգել to respect
454. հարգելի respected
455. հարգում respect
456. հարել to bring down ◊ to mow ◊ to rub ◊ to shake up
457. հարեվանուհի neighbour
458. հարեւան neighbour
459. հարթ sleek ◊ smooth
460. հարթակ platform
461. հարթավայր plain
462. հարթել to iron
463. հարթմնի in reality
464. հարթություն plane
465. հարինգ herring
466. հարկ floor ◊ tax
467. հարկ եղած due
468. հարկ չկա there is no need
469. հարկադրել force
470. հարկադրված necessarily
471. հարկավոր է it is necessary
472. հարկավոր լինել to be useful
473. հարձակողական aggression ◊ offensive
474. հարձակում approach ◊ assault ◊ attack
475. հարձակումներ aggression
476. հարձակվել hawk ◊ to assault ◊ to attack ◊ to run ◊ to throw
477. հարձակվող attacking
478. հարմար convenient ◊ proper ◊ suitable
479. հարմար է conveniently
480. հարմար պատեհ ջամանակ by the way
Pages: << Prev | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | .. | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb