< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՄԱ ՄԵ ՄԶ ՄԸ ՄԹ ՄԻ ՄՂ ՄՅ ՄՆ ՄՇ ՄՈ ՄՐ 
selected terms: 451 page 12 of 12
441. մրցահրապարակ track
442. մրցանակ premium ◊ prize
443. մրցաշար tournament
444. մրցաշրջան tour
445. մրցարշավ horse racing
446. մրցել to compete
447. մրցեվազք match ◊ race
448. մրցորդ competitor
449. մրցություն competition
450. մրցուղի track
451. մրցում competition ◊ contest
Pages: << Prev | 1 | .. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb