< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 13 of 25
481. հարմարանք adaptation ◊ appliance
482. հարմարավետ comfortable
483. հարմարեցնել to adapt
484. հարմարեցում adaptation
485. հարմարություն comfort ◊ convenience
486. հարմարվել to accustom ◊ to adapt
487. հարմարվող flexible
488. հարմոնիա harmony
489. հարյուր hundred
490. հարյուրամյակ century
491. հարյուրերորդ hundredth
492. հարուստ plentiful ◊ rich
493. հարուցում fee
494. հարս bride ◊ daughter-in-law ◊ fiance
495. հարսանիք marriage ◊ wedding
496. հարսնացու bride
497. հարստահարել to oppress
498. հարստահարություն oppression
499. հարստահարում oppression
500. հարստացնել to enrich
501. հարստություն property
502. հարված bump ◊ impact ◊ push ◊ stroke
503. հարվածային pellet
504. հարվածային կառույց shock
505. հարվածել to strike
506. հարց question
507. հարցազրույց interview
508. հարցապնդում inquiry
509. հարցարան questionnaire
510. հարցաքննություն interrogation
511. հարցաքննում interrogation
512. հարցնել to ask
513. հարցում inquiry ◊ interrogation
514. հարցուփորձ inquiries
515. հարցուփորձել to ask
516. հաց bread
517. հացագործ baker
518. հացադուլ starvation
519. հացահատիկի շտեմարան granary
520. հացաման pot
Pages: << Prev | 1 | .. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | .. | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb