< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 14 of 25
521. հացթուխ baker
522. հացի գործարան bakery
523. հափշտակել to steal
524. հափշտակիչ invader
525. հեգեմոնիա hegemony
526. հեգնական ironical
527. հեգնանք irony
528. հեգնել to sneer
529. հեզ mild
530. հեծանիվ bicycle
531. հեծանվավազք bicycle racing
532. հեծանվորդ cyclist
533. հեծելազոր cavalry
534. հեծկլտալ to sob
535. հեծյալ horseman ◊ rider
536. հեկեկալ to sob
537. հեղաշրջում revolution
538. հեղափոխական revolutionary
539. հեղափոխություն revolution
540. հեղեղ distinguish ◊ flood ◊ stream ◊ torrent
541. հեղեղատ ravine
542. հեղեղում flood
543. հեղինակ author
544. հեղինակազրկել discredit
545. հեղինակավոր competent ◊ influential
546. հեղինակություն authority ◊ prestige
547. հեղձուցիչ stuffy
548. հեղձուցիչ օդ stuffiness
549. հեղուկ fluid ◊ liquid
550. հեղուկացիր spray
551. հեղույս bolt
552. հեճուկս in spite of
553. հենակ crutch
554. հենարան support
555. հենել to lean
556. հենվել to lean
557. հենց fittingly
558. հենց այնպես simply-so
559. հենց հիմա right now
560. հենց որ as soon as
Pages: << Prev | 1 | .. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | .. | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb