< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 17 of 25
641. հերթ queue ◊ turn
642. հերթագայել interleave
643. հերթական next
644. հերթականություն queue
645. հերթապահ on duty
646. հերթապահել to be on duty
647. հերթապահություն watch
648. հերթափոխ watch
649. հերթափոխային replaceable
650. հերթափոխով alternately
651. հերթով serially
652. հերիք է enough
653. հերկել to plough
654. հերձել to open
655. հերմետիկ geometry ◊ hermetic
656. հերյուն sewed
657. հերյուրանք fabrication
658. հերոս hero
659. հերքել to deny
660. հերքում refutation
661. հեւոց shortness of breath
662. հեւք shortness of breath
663. հեքիաթ fairy tale ◊ tale
664. հզոր mighty ◊ powerful
665. հզորություն capacity ◊ power
666. հըմուտ skilled
667. հիանալ to admire ◊ to be admired
668. հիանալի amazing ◊ charming ◊ excellent ◊ magnificent ◊ notable ◊ perfectly ◊ remarkable ◊ superb
669. հիասթափել to disappoint
670. հիասթափություն disappointment
671. հիացնել to admire ◊ to amaze
672. հիացում delight
673. հիգիենա hygiene
674. հիմա now ◊ still
675. հիմար fool ◊ opaque ◊ silly ◊ stupid
676. հիմարություն nonsense ◊ silliness
677. հիմն anthem ◊ hymn
678. հիմնադրել to establish
679. հիմնադրում basis
680. հիմնական basic ◊ capital
Pages: << Prev | 1 | .. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | .. | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb