< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 18 of 25
681. հիմնականը basic
682. հիմնավոր solid ◊ thorough
683. հիմնավորել to motivate ◊ to prove
684. հիմնավորված reasonable
685. հիմնավորվել to motivate
686. հիմնարկ establishment
687. հիմնարկություն establishment ◊ institution
688. հիմնել to base
689. հիմք base ◊ basis
690. հին ancient ◊ old
691. հինգ five
692. հինգ հարյուր five hundred
693. հինգհարյուրերորդ five-hundredth
694. հինգշաբթի Thursday
695. հինգրոպեանոց five-minute
696. հիշաչար vindictive
697. հիշատակ memory
698. հիշատակել to list ◊ to mention
699. հիշատակելի memorable
700. հիշարժան memorable
701. հիշել to recall ◊ to recollect ◊ to remember
702. հիշեցնել to remind
703. հիշող remembering
704. հիշողություն memoirs ◊ memory
705. հիշոց curse
706. հիպնոս hypnosis
707. հիսուն fifty
708. հիսուներորդ fiftieth
709. հիստերիկ hysterical
710. հիստերիկա hysterics
711. հիվանդ ill ◊ sick
712. հիվանդ լինել to be sick
713. հիվանդագին painful ◊ unhealthy
714. հիվանդանալ to be ill ◊ to be sick
715. հիվանդանալը illness
716. հիվանդանոց hospital ◊ nursing home
717. հիվանդապահ hospital attainder
718. հիվանդապահուհի nurse
719. հիվանդոտ unhealthy
720. հիվանդություն disease ◊ illness ◊ sickness
Pages: << Prev | 1 | .. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | .. | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb