< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 1150 page 19 of 29
721. ապահովություն maintenance
722. ապահովում maintenance
723. ապառաժ cliff ◊ crag ◊ rock
724. ապաստան shelter
725. ապաստարան refuge ◊ shelter
726. ապավարժվել to forget
727. ապավեն hope
728. ապավինել to resort
729. ապարանջան bracelet
730. ապարանք palace
731. ապարդյուն ineffectual
732. ապացույց proof ◊ testimony
733. ապացույց լինել proclaim
734. ապացուցել to prove
735. ապիկար awkward
736. ապշել to be struck
737. ապշեցնել to strike
738. ապշեցուցիչ amazing ◊ sensational
739. ապուշ fool ◊ stupid
740. ապուր soup
741. ապստամբել to rebel
742. ապստամբություն revolt ◊ uprising
743. ապտակ slap in the face ◊ slap
744. ապրանք goods
745. ապրել inhabit ◊ live ◊ stay
746. ապրելավայր residence
747. ապրես good lad
748. ապրիլ April
749. ապրող alive
750. ապօրինի illegal
751. աջ right
752. աջ կողմից on the right
753. աջակողմյան right
754. աջակցել to promote
755. աջակցություն assistance ◊ support
756. աջից on the right
757. աջում to the right
758. առագաստ sail
759. առագաստանավ sailfish
760. առած proverb
Pages: << Prev | 1 | .. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | .. | 29 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb