< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 19 of 25
721. հիրավի really
722. հլու obedient
723. հղել to send
724. հղի կին pregnant
725. հղկել to grind
726. հղկում polishing
727. հղկված գետաքար pebble ◊ shingle
728. հմայիչ charming
729. հմայիչ է charmingly
730. հմայող sorcerer
731. հմայություն sorcery
732. հմայք charm
733. հմուտ crafty ◊ skilful
734. հմտանալ to get
735. հմտություն experience ◊ skill
736. հյութ juice
737. հյութալի juicy
738. հյութահան squeezer
739. հյութեղ juicy
740. հյուծել to exhaust
741. հյուղակ hovel ◊ hut ◊ tent
742. հյուպատոս consul
743. հյուպատոսարան consulate
744. հյուս scythe
745. հյուսել to braid ◊ to twist ◊ to weave
746. հյուսիս north
747. հյուսիս-արեւելք north-east
748. հյուսիս-արեւմուտք north-west
749. հյուսիսային northern
750. հյուսն carpenter ◊ joiner
751. հյուր guest ◊ visitor
752. հյուրախաղեր performances
753. հյուրանոց hotel
754. հյուրասենյակ drawing room
755. հյուրասեր hospitable
756. հյուրասիրել to treat
757. հյուրասիրություն entertainment
758. Հնդկաստան India
759. հնաբնակ old-timer
760. հնադար antiquity
Pages: << Prev | 1 | .. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | .. | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb