< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 1150 page 2 of 29
41. ազդանշանում signal system
42. ազդարարել to notify
43. ազդել to affect ◊ to insinuate ◊ to inspire
44. ազդեցիկ influential
45. ազդեցություն impression ◊ leaven
46. ազդու effective ◊ impressive
47. ազդր hip ◊ thigh
48. ազնիվ decent ◊ grateful ◊ honest ◊ noble
49. ազնվաքիս mink
50. աթոռ bench ◊ chair
51. աթոռակ stool
52. աժդհա giant
53. ալ rosy
54. ալարկոտ duffer ◊ indolent ◊ languid ◊ lazy ◊ slacker
55. ալեզարդ grey-haired
56. ալեկոծություն excitement
57. ալեկոծվել to worry
58. ալեհեր grey-haired
59. ալիք wave
60. ալիքաձեւ wavy
61. ալկոհոլ alcohol
62. ալմաստ diamond
63. ալյումին aluminium
64. ալյուր flour
65. ալոճ hawthorn
66. ախոյան contender ◊ opponent
67. ախոռ stable
68. ախորժակ appetite
69. ախորժելի pleasant
70. ախտահարել infect
71. ախտորոշել to diagnose
72. ախտորոշում diagnosis
73. ախր you see
74. ածական adjective
75. ածել pour ◊ to strew
76. ածիլել to shave
77. ածխածին carbon
78. ածխահոտ intoxication
79. ածուխ coal
80. ակամա involuntary
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 29 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb