< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 73 page 2 of 2
41. ամենօրյա daily ◊ everyday
42. ամերիկա America
43. ամիս month
44. ամոթ shame
45. ամոթ զգալ to be ashamed
46. ամոթ է shame on you
47. ամոթահարություն discomfiture
48. ամոթխած bashful ◊ timid
49. ամուլ steril, barren
50. ամուսին husband ◊ spouse
51. ամուսնալուծություն divorce
52. ամուսնանալ to marry
53. ամուսնացած married
54. ամուսնացնել to get married ◊ to marry
55. ամուսնություն marriage ◊ wedding
56. ամուր firm ◊ solid ◊ stout ◊ strong
57. ամուրի bachelor ◊ single
58. ամպ cloud
59. ամպամած cloudy
60. ամպամածություն cloudy
61. ամսագիր magazine ◊ monthly journal
62. ամսաթիվ date
63. ամսվա monthly
64. ամրակ clip ◊ paper clip
65. ամրակազմ healthy
66. ամրան fixture
67. ամրանալ to get stronger
68. ամրապնդել harden ◊ to strengthen
69. ամրացնել to attach ◊ to fasten ◊ to fix ◊ to pin ◊ to strengthen ◊ to wraps
70. ամրոց fortress
71. ամրություն fortress
72. ամփոփագիր report
73. ամփոփել summarize
Pages: << Prev | 1 | 2 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb