< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 63 page 2 of 2
41. այսպիսի such
42. այսպիսին is those
43. այսպիսով so
44. այստեղ here ◊ hither
45. այստեղ այնտեղ here and there
46. այստեղից from here
47. այսքան it is so much
48. այսօր today
49. այտ cheek
50. այտոսկր cheekbone
51. այտուցվել to fling open
52. այրել to burn
53. այրի կին widow
54. այրի տղամարդ widower
55. այրոզ burning
56. այրուցք heartburn
57. այրվածք burn
58. այրվել to burn
59. այց visit
60. այցելել to visit
61. այցելու visitor
62. այցելություն visit
63. այցի գնալ to visit
Pages: << Prev | 1 | 2 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb