< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 191 page 2 of 5
41. արդյունաբերական industrial
42. արդյունաբերություն industry
43. արդյունահանում prey
44. արդյունավետ effective ◊ fruitful ◊ productive
45. արդյունք effect ◊ outcome ◊ result
46. արդյոք unless
47. արդնացնել to raise
48. արդուզարդ toilet
49. արդուկ iron
50. արդուկել to iron
51. արեւ sun
52. արեւադարձային tropical
53. արեւադարձային գոտի tropics
54. արեւածագ rise
55. արեւածաղիկ sunflower
56. արեւածաղկի sunflower
57. արեւակեզ tanned
58. արեւային solar
59. արեւայրուկ tan
60. արեւառ tanned
61. արեւարուկ sunburn
62. արեւելք east ◊ orient
63. արեւից սեւացած tanned
64. արեւմուտք west
65. արթնանալ to come to ◊ to wake up
66. արթնացնել to wake
67. արթուն ժամանակ in reality
68. արժանահավատ authentic
69. արժանանալ to deserve
70. արժանացնել to award
71. արժանի worthy
72. արժանի համարել to award
73. արժանիք merit ◊ quality
74. արժել to cost
75. արժենալ to be
76. արժեք cost ◊ price ◊ value ◊ worth
77. արժեքավորել to appreciate ◊ to estimate
78. արժողություն cost ◊ worth
79. արժույթ currency
80. արի courageous
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb