< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԳԱ ԳԴ ԳԵ ԳԶ ԳԹ ԳԺ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՄ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՌ ԳՎ ԳՏ ԳՐ ԳՑ 
selected terms: 359 page 2 of 9
41. գանձարկղ cash department
42. գանձում assemblage
43. գաջ alabaster ◊ plaster
44. գառ lamb
45. գավաթ cup ◊ mug
46. գավաթիկ cup ◊ mug
47. գավիթ yard
48. գարեջուր beer
49. գարի barley
50. գարնանային spring
51. գարնանը in the spring
52. գարշահոտ stench
53. գարշահոտություն halitosis
54. գարշանք disgust
55. գարշապար heel
56. գարշելի mean
57. գարուն spring
58. գդալ spoon
59. գդակ service cap
60. գեբեռնել load
61. գեղազարդային decorative
62. գեղանի graceful
63. գեղանկազմ graceful ◊ statuesque
64. գեղանկար picturesque
65. գեղանկարչություն painting
66. գեղասահորդ figure skater
67. գեղասահորդուհի figure skater
68. գեղարվեստական art
69. գեղեցիկ beautiful ◊ handsome ◊ perfect ◊ superb
70. գեղեցկություն beauty
71. գեղձ gland
72. գեղմ fur
73. գեշ bad
74. գետ river
75. գետածածան carp
76. գետակ flow ◊ stream ◊ torrent
77. գետաձի hippopotamus
78. գետային river
79. գետափ embankment ◊ quay
80. գետին floor ◊ ground
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb