< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԳԱ ԳԴ ԳԵ ԳԶ ԳԹ ԳԺ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՄ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՌ ԳՎ ԳՏ ԳՐ ԳՑ 
selected terms: 99 page 2 of 3
41. գործալիք shirker ◊ truant
42. գործալքում truancy
43. գործածել spend ◊ use
44. գործածում use
45. գործածված worn
46. գործակալություն agency
47. գործակատար seller
48. գործակատարուհի saleswoman
49. գործարան factory
50. գործարար business man
51. գործարկել launch ◊ let
52. գործարկում start-up
53. գործարք bargain ◊ deal ◊ transaction
54. գործարքային price-work
55. գործել affect ◊ braid ◊ function ◊ knit ◊ weave
56. գործելակերպ fashion ◊ manner
57. գործելը viscous
58. գործընթաց process
59. գործընկեր colleague
60. գործիչ figure
61. գործիք instrument ◊ tool
62. գործիք երաժշտական instrument
63. գործնական business ◊ practical
64. գործող անձ character
65. գործողություն act ◊ action
66. գործողություն կատարել operate
67. գործոն factor
68. գործուղել send
69. գործուղում business trip
70. գործունեություն activity
71. գործվածք fabric ◊ matter
72. գորշ grey
73. գորովալից gentle
74. գորորշիներ fumes
75. գորտ frog
76. գութան plough
77. գուլպա stocking
78. գուլպաներ hose
79. գուղձ lump
80. գումակ train
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb