< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԵԳ ԵԶ ԵԹ ԵԼ ԵԿ ԵՂ ԵՆ ԵՇ ԵՊ ԵՌ ԵՍ ԵՎ ԵՏ ԵՐ ԵՒ ԵՓ 
selected terms: 240 page 2 of 6
41. ենթադրել assume ◊ believe ◊ mean
42. ենթադրություն assumption ◊ guess
43. ենթախումբ subgroup
44. ենթարկել subdue ◊ subject ◊ subordinate
45. ենթարկվող obedient
46. եշապատիկ triple
47. եպիսկոպոս bishop
48. եռալ boil
49. եռակի three-phase ◊ threefold ◊ treble ◊ triple
50. եռակողմ tripartite
51. եռակցել weld
52. եռահարկ three-story
53. եռամյա three-annual
54. եռամսյա three-month
55. եռամսյակ quarter
56. եռանդուն active ◊ sprightly ◊ vigorous
57. եռանիշ three-value
58. եռանկյունի triangle
59. եռանվագ trio
60. եռապատիկ threefold ◊ treble
61. եռացնել boil
62. եռացրած boil
63. եռացրած ջուր boiled water
64. եռեամյա three-year
65. եռերգ trio
66. եռյակ trio
67. եռուզեռ turmoil
68. եռօրյա three-days
69. ես I ◊ me
70. եսամոլ egotist ◊ selfish
71. եսամոլություն egoism
72. եսասիրություն egoism
73. եվ and
74. ետ back
75. ետ բերել return
76. ետ ընկնել lag behind
77. ետ ընկնոծ backward
78. ետ կանգնել leave
79. ետ կանչել withdraw
80. ետ հրել push away
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb