< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԵԳ ԵԶ ԵԹ ԵԼ ԵԿ ԵՂ ԵՆ ԵՇ ԵՊ ԵՌ ԵՍ ԵՎ ԵՏ ԵՐ ԵՒ ԵՓ 
selected terms: 136 page 2 of 4
41. երդվել swear
42. երեխա child ◊ kid
43. երեխա բերել give birth
44. երեխաներ children
45. երեկ yesterday
46. երեկ չէ մյուս օրը day before yesterday
47. երեկո evening
48. երեկոյան tonight
49. երեկվա yesterday's
50. երես face
51. երես քաշել upholster
52. երեսի obverse
53. երեսուն thirty
54. երեսսրբիչ towel
55. երեւալ appear ◊ flash ◊ look ◊ seem
56. երեւակայական imaginary
57. երեւակայություն fancy ◊ imagination
58. երեւակել show
59. երեւան հանել find out ◊ reveal
60. երեւելի outstanding
61. երեւի apparently ◊ probably
62. երեւում է it be visible
63. երեւույթ phenomenon
64. երեք three
65. երեք անգամ three times
66. երեք հարյուր three hundred
67. երեք հոգի three
68. երեքհարյուրամյակ tercentenary
69. երեքհարյուրերորդ three-hundredth
70. երեքնուկ clover
71. երեքշաբթի օր Tuesday
72. երեքտոկոսանոց three-percentage
73. երթ march ◊ procession ◊ train
74. երթադադար halt
75. երթուղի flight
76. երիզ ribbon ◊ tape
77. երիկամ kidney
78. երիվար horse
79. երիտասարդ young
80. երիտասարդացնել rejuvenate
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb