< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԶԱ ԶԲ ԶԳ ԶԵ ԶԶ ԶԻ ԶՂ ԶՄ ԶՆ ԶՈ ԶՍ ԶՎ ԶՏ ԶՐ 
selected terms: 57 page 2 of 2
41. զարդասեղ brooch
42. զարդատուփ casket
43. զարդարել decorate ◊ paint
44. զարդարիկ decorative
45. զարդարում furnish ◊ ornament
46. զարթեցնել to wake
47. զարթնել awake ◊ come to ◊ wake up
48. զարկ impact ◊ knock
49. զարկերակ pulse
50. զարմանալ be perplexed ◊ be surprised
51. զարմանալի amazing ◊ amusing ◊ surprising
52. զարմանալի է surprisingly
53. զարմանալիորեն surprisingly
54. զարմացնել amaze ◊ surprise
55. զարնել be knocked ◊ drive
56. զարնվել to hit
57. զարտուղի indirect
Pages: << Prev | 1 | 2 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb