< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԸԴ ԸՄ ԸՆ ԸՍ 
selected terms: 74 page 2 of 2
41. ընթեռնելի distinct
42. ընթերցել to read
43. ընթերցող reader
44. ընթրել to have supper
45. ընթրիք supper
46. ընծայել to devote
47. ընկալել to apprehend
48. ընկեր comrade ◊ friend
49. ընկերական companionable
50. ընկերակցություն commonwealth
51. ընկերություն company
52. ընկերուհի girlfriend
53. ընկըղմվել drown ◊ plunge ◊ sink
54. ընկղմել dip ◊ ship
55. ընկղմվել be submerged ◊ submerge
56. ընկնել appear ◊ break ◊ fall
57. ընկույզ nut ◊ walnut
58. ընձյուղ escape ◊ sprout
59. ընձուղտ giraffe
60. ընտանեկան family
61. ընտանի home
62. ընտանի թռչուն poultry
63. ընտանիք family
64. ընտելանալ accustom ◊ adapt ◊ to get used
65. ընտելացնել to coach
66. ընտիր perfect
67. ընտրական selection
68. ընտրել choose ◊ elect ◊ select
69. ընտրելը choice
70. ընտրող voter
71. ընտրովի perfect
72. ընտրություն election ◊ option
73. ընտրում draft
74. ընքնաբերական involuntary
Pages: << Prev | 1 | 2 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb