< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԹԱ ԹԵ ԹԶ ԹԹ ԹԻ ԹԽ ԹՂ ԹՄ ԹՅ ԹՆ ԹՇ ԹՈ ԹՌ ԹՎ ԹՐ ԹՓ ԹՔ 
selected terms: 271 page 2 of 7
41. թավա frying pan ◊ pan
42. թավալվել to be rolled
43. թավաշակաշի suede
44. թավիշ velvet
45. թավուտ lees
46. թավջութակ cello
47. թավջութակահար cellist
48. թատերաբեմ stage
49. թատերախումբ troupe
50. թատերահարկ circle
51. թատերգություն play
52. թատրոն theatre
53. թարախ pus
54. թարախակալել to pick
55. թարախապալար abscess
56. թարգմանել to translate
57. թարթել to wink
58. թարթիչ eye lash
59. թարմ fresh ◊ new
60. թարմանալ to be freshened
61. թարմացնել to freshen ◊ to refresh ◊ to update
62. թարմություն freshness
63. թաց wet
64. թացանալ to get wet ◊ to soak
65. թացացնել to wet
66. թացություն moisture
67. թափ flap ◊ rate ◊ scope ◊ wave
68. թափ տալ to shake ◊ to wave
69. թափահարել to shake ◊ to wave
70. թափանցել to come ◊ to get
71. թափանցիկ to enter ◊ transparent
72. թափառել to stroll
73. թափել to pour out ◊ to pour ◊ to scatter ◊ to spill ◊ to strew
74. թափթփել to pour ◊ to scatter
75. թափթփուկներ leavings
76. թափթփված careless
77. թափոն trash
78. թափոններ leavings ◊ waste
79. թափոր procession
80. թափուր vacant
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb