< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԹԱ ԹԵ ԹԶ ԹԹ ԹԻ ԹԽ ԹՂ ԹՄ ԹՅ ԹՆ ԹՇ ԹՈ ԹՌ ԹՎ ԹՐ ԹՓ ԹՔ 
selected terms: 54 page 2 of 2
41. թերտապակված underdone
42. թեւ wing
43. թեւանցել to bypass
44. թեւավոր winged
45. թեւատակ armpit
46. թեւկապ armband
47. թեւք sleeve
48. թեփ dandruff ◊ peel ◊ sawdust
49. թեք flat ◊ sloping ◊ tilted
50. թեքել to bend ◊ to incline ◊ to reject
51. թեքություն inclination ◊ slope
52. թեքուղի bend
53. թեքում inclination
54. թեքվել to curtail ◊ to stoop ◊ to wraps
Pages: << Prev | 1 | 2 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb