< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԺԱ ԺԻ ԺԼ ԺԽ ԺՈ ԺՊ ԺՐ 
selected terms: 54 page 2 of 2
41. ժիլետ vest ◊ waist coat
42. ժլատ avaricious ◊ stingy
43. ժխոր noise ◊ racket
44. ժխտել deny ◊ reject
45. ժողով assembly ◊ gathering
46. ժողովածու assemblage ◊ collection
47. ժողովըրդավորություն democracy
48. ժողովորդ people
49. ժողովվել to gather
50. ժողովրդական national
51. ժպիտ smile
52. ժպտալ to smile
53. ժրաջան diligent
54. ժրաջանություն diligence
Pages: << Prev | 1 | 2 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb