< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԻԲ ԻԴ ԻԶ ԻԺ ԻԼ ԻՀ ԻՄ ԻՆ ԻՇ ԻՋ ԻՍ ԻՏ ԻՐ 
selected terms: 128 page 2 of 4
41. ինչպիսին what
42. ինչքան how many?
43. ինչքան էլ որ however
44. ինտենդանտ commissary
45. ինտիմ intimate
46. ինքնագնաց self-course
47. ինքնագոհ self-satisfied
48. ինքնագործունեություն amateur performances
49. ինքնաեռ samovar
50. ինքնազգացողություն state of health
51. ինքնաթափ dump truck
52. ինքնակամ autocratically
53. ինքնահավան self-satisfied ◊ supercilious
54. ինքնահոս pen
55. ինքնանպատակ end in itself
56. ինքնաշեն self-made
57. ինքնապաշտպանություն self-defence
58. ինքնասեր ambitious
59. ինքնասիրություն vanity
60. ինքնասպանություն suicide
61. ինքնասպասարկում self-excitation
62. ինքնավար independent ◊ sovereign
63. ինքնավարություն astronomy ◊ self-management
64. ինքնավստահ self-confident
65. ինքնատիպ original
66. ինքնարժեք the cost price
67. ինքնաքննադատություն self-criticism
68. ինքնին by itself
69. ինքնիշխանություն sovereignty
70. ինքնորոշում self-determination
71. ինքնուս self-taught
72. ինքնուսույց self-teacher
73. ինքնուրույն independent ◊ sovereign
74. ինքս myself
75. ինֆեկցիա infection
76. իշամեղու wasp
77. իշխան trout
78. իշխանություն authority ◊ power
79. իշխել to dominate
80. իջեցում decrease ◊ reduction
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb