< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԼԱ ԼԵ ԼԻ ԼԾ ԼԿ ԼՃ ԼՅ ԼՈ ԼՊ ԼՌ ԼՍ ԼՎ ԼՐ ԼՑ ԼՔ 
selected terms: 205 page 2 of 6
41. լաց լինել to cry
42. լաք varnish
43. Լեհաստան Poland
44. լեգենդար legendary
45. լեզու language ◊ tongue
46. լեզվաբան linguist
47. լեզվաբանություն linguistics
48. լեհ pole
49. լեհական polish
50. լեհաստանցի polish
51. լեհուհի pole ◊ polish
52. լեղակ blueprint
53. լեյբորիստական labour
54. լեռ mountain
55. լեռնագագաթ peak
56. լեռնագնաց climber
57. լեռնագնացություն mountain climbing
58. լեռնագործ miner
59. լեռնակատար ridge
60. լեռնանցք re-gross
61. լեռնաշարք ridge
62. լեռնաշխարհ upland
63. լեռնաշղթա mountain range ◊ ridge
64. լերկ bald
65. լեցուն incomplete
66. լիազոր proxy ◊ representative
67. լիազորագիր power of attorney
68. լիազորել commission ◊ empower ◊ entrust
69. լիազորություն տալ to commission
70. լիալուսին full moon
71. լիակատար accomplished ◊ round
72. լիավարտ complete
73. լիարժեք high-grade
74. լիբերալ liberal
75. լիիշխան absolute
76. լիիրավ competent
77. լիկվիդացիա liquidation
78. լիկվիդացնել liquidate
79. լիճ lake
80. լիմոն lemon
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb