< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԽԱ ԽԵ ԽԶ ԽԸ ԽԹ ԽԻ ԽԼ ԽԽ ԽՂ ԽՃ ԽՄ ԽՅ ԽՆ ԽՇ ԽՈ ԽՊ ԽՌ ԽՍ ԽՏ ԽՐ ԽՑ ԽՓ 
selected terms: 309 page 2 of 8
41. խայտառակել to dishonour
42. խայտառակություն disgrace ◊ scandal ◊ shame
43. խանգարել disturb
44. խանգարող infringer
45. խանգարում frustration
46. խանգարումներ hindrances
47. խանդ jealousy
48. խանդակ ravine
49. խանդավառություն enthusiasm ◊ temperament
50. խանդել to be jealous
51. խանդոտ jealous
52. խանձարուր diaper
53. խանութ shop
54. խաշել to cook
55. խաշնարած shepherd
56. խաշու broth
57. խաչ cross
58. խաչբառ crossword
59. խաչմերուկ crossroads ◊ junction
60. խառատ turner
61. խառն mixed
62. խառնակույտ inflow
63. խառնաշփոթ chaotic
64. խառնաշփոթություն bewilderment ◊ hurly-burly
65. խառնել blend ◊ mix
66. խառնուրդ blend ◊ mix
67. խառնվել to interfere
68. խավ layer ◊ unripe
69. խավար darkness ◊ gloom
70. խավարած gloomy
71. խավարեցնել to black out
72. խավարում eclipse
73. խարամ slag
74. խարան brand
75. խարդախ crook ◊ rogue ◊ swindler
76. խարիսխ anchor
77. խարխափել to feel
78. խարխուլ decayed ◊ decrepit ◊ shabby
79. խարույկ bonfire ◊ fire
80. խափանել break ◊ upset
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb