< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԽԱ ԽԵ ԽԶ ԽԸ ԽԹ ԽԻ ԽԼ ԽԽ ԽՂ ԽՃ ԽՄ ԽՅ ԽՆ ԽՇ ԽՈ ԽՊ ԽՌ ԽՍ ԽՏ ԽՐ ԽՑ ԽՓ 
selected terms: 110 page 2 of 3
41. խոսել speak ◊ talk
42. խոստանալ to promise
43. խոստանում promise
44. խոստովանել be understood ◊ recognize ◊ to confess
45. խոստովանություն recognition
46. խոստում տալ to promise
47. խոսք phrase ◊ speech ◊ word
48. խոսքը կտրել to interrupt
49. խոտ grass ◊ hay
50. խոտանոց loft
51. խոտհար մեքենա mower
52. խոտհարք haymaking
53. խոտորում diversion
54. խոր deep ◊ profound
55. խորագիր name ◊ title
56. խորամանկ artful ◊ crafty ◊ sly
57. խորանարդ cube ◊ cubic
58. խորասուզվել to submerge
59. խորգանոց closet
60. խորթ աղջիկ stepdaughter
61. խորթ զավակ stepson
62. խորթ հայր step-father
63. խորթ մայր stepmother
64. խորթ տղա stepson
65. խորիմաստ thoughtful
66. խորին profound
67. խորխ phlegm
68. խորհըրդակցել to consult
69. խորհուրդ advice
70. խորհուրդ տալ to advise
71. խորհրդակցել to confer
72. խորհրդակցություն conference ◊ meeting
73. խորհրդանիշ emblem ◊ symbol
74. խորհրդանշան emblem ◊ symbol
75. խորհրդանշել to symbolize
76. խորհրդավոր mysterious
77. խորհրդատու adviser
78. խորշոմ wrinkle
79. խորոված barbeque
80. խորոված (լինել) barbequed ◊ fried ◊ roast
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb