< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԾԱ ԾԵ ԾԻ ԾԼ ԾԽ ԾԾ ԾՂ ԾՄ ԾՆ ԾՈ ԾՌ ԾՎ ԾՐ ԾՓ 
selected terms: 191 page 2 of 5
41. ծաղկում bloom ◊ blossoming
42. ծաղր sneer
43. ծաղրանկար caricature ◊ cartoon
44. ծաղրանկարիչ caricaturist ◊ cartoonist
45. ծաղրանք irony ◊ sneer
46. ծաղրել play ◊ scoff
47. ծամ scythe
48. ծամածություն grimace
49. ծամակալ hairpin
50. ծամել to chew
51. ծամոն cud
52. ծայր edge ◊ fringe ◊ margin ◊ ridge ◊ tip
53. ծայրակալ tip
54. ծայրահեղական extremist
55. ծայրահեղություն extreme
56. ծայրամաս fringe ◊ periphery
57. ծայրի extreme ◊ terminal
58. ծանծաղուտ bank
59. ծանոթ familiar ◊ known
60. ծանոթագրել to comment
61. ծանոթագրություն note
62. ծանոթանալ to get acquainted
63. ծանոթացնել to acquaint
64. ծանոթացում acquaintance
65. ծանոթություն acquaintance ◊ note
66. ծանուցագիր summons
67. ծանուցել advise ◊ notify
68. ծանուցում notice
69. ծանր hardly ◊ heavy
70. ծանր հառաչել sigh
71. ծանր ու թեթեւ անել to consider
72. ծանրաբեռնել load ◊ overload
73. ծանրաբեռնում loading
74. ծանրաձող bar
75. ծանրաշարժ clumsy
76. ծանրաչափ barometer
77. ծանրացնել to hamper
78. ծանրոց parcel
79. ծանրություն cargo
80. ծանրքաշային heavyweight
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb