< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 2 of 25
41. հակամիջոցներ counter-measures
42. հակայական enormous
43. հականեխված sterile
44. հակապատերազմական anti-war
45. հակապետական antistatic
46. հակառակ contrary ◊ despite ◊ in spite of ◊ inside out ◊ on the contrary ◊ reverse
47. հակառակորդ enemy ◊ opponent
48. հակասական inconsistent
49. հակասել to contradict
50. հակասություն contradiction
51. հակաօդային antiaircraft
52. հակաօրինական unlawful
53. հակել to incline
54. հակինթ gem
55. հակում arrangement ◊ calling ◊ hunt ◊ inclination ◊ propensity ◊ tendency
56. հակվածություն propensity ◊ tendency
57. հակվել to be omitted ◊ to stop
58. հաղարջ currant ◊ gooseberry
59. հաղթաթուղթ trump
60. հաղթական triumphal ◊ victorious
61. հաղթահանդես triumph
62. հաղթահարել to overcome
63. հաղթանակ celebration ◊ success ◊ triumph ◊ victory
64. հաղթանակել to win
65. հաղթանակի will
66. հաղթել to strike ◊ to win
67. հաղթելը prize
68. հաղթող winner
69. հաղորգիչ transmitter
70. հաղորդաթերթ bulletin
71. հաղորդալար wire
72. հաղորդակից to devote
73. հաղորդակցել to communicate
74. հաղորդակցություն communication
75. հաղորդասեր sociable
76. հաղորդավար announcer
77. հաղորդել to inform ◊ to notify ◊ to transfer
78. հաղորդում message ◊ transfer ◊ transmission
79. հաճախ frequent ◊ often ◊ quite often
80. հաճախ պատահող frequent
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb