< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 139 page 2 of 4
41. հեռագրատուն telegraph
42. հեռագրել to cable
43. հեռադիտակ telescope
44. հեռախոս telephone
45. հեռախոսագիր telephone message
46. հեռախոսային telephone
47. հեռախոսով կապվել to phone
48. հեռահար long range
49. հեռանալ depart ◊ to abandon ◊ to leave
50. հեռանկար prospect
51. հեռանկարային perspective
52. հեռավոր distant ◊ far ◊ remote
53. հեռավորարեւելք far east
54. հեռավորություն distance
55. հեռատես far-seeing ◊ far-sighted ◊ provident
56. հեռատիպ teletype
57. հեռացնել exclude ◊ remove ◊ to be dismissed ◊ to deduct ◊ to distract ◊ to expel ◊ to extract
58. հեռու a field ◊ away ◊ beyond ◊ distant ◊ far ◊ from apart ◊ remote ◊ sub scarlet
59. հեռուստա հաղորդում telecast
60. հեռուստա ներկայացում teleperformance
61. հեռուստադիտող tele spectator
62. հեռուստաստուդիա tele studio
63. հեռուստատեսային television
64. հեռուստատեսություն TV
65. հեռուստացույց TV set
66. հեռվից from apart
67. հեռվում beyond
68. հեսան hone
69. հեսանել whet
70. հեսանում point
71. հետ բերել bear
72. հետ գրություն postscript
73. հետագա future
74. հետագայում henceforth ◊ subsequently
75. հետադիմական reactionary
76. հետադիմություն reaction
77. հետազոտել to investigate
78. հետազոտող verifier
79. հետազոտում exploration
80. հետախուզել to reconnoitre ◊ to survey
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb