< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 68 page 2 of 2
41. հրավերի invitation
42. հրավիրել to call
43. հրավտանգ inflammable
44. հրատապ burning ◊ urgent
45. հրատարակել to issue
46. հրատարակություն edition
47. հրատարակչություն publishing house
48. հրացան handgun ◊ rifle
49. հրացանակիր musketeer
50. հրացմունք admiration
51. հրացնող charming
52. հրացուլք glow
53. հրդեհ fire
54. հրդեհի fireman
55. հրդեհվել to light up
56. հրեա Jew
57. հրել to be pushed ◊ to push
58. հրթիռ rocket
59. հրթիռային rocket
60. հրկիզել to set fire
61. հրհրոց jam
62. հրձիգ arsonist
63. հրճվել to exult
64. հրմրոց crowd
65. հրում hitch ◊ push
66. հրուշակ cake ◊ pastry
67. հրուշակի confectionery
68. հրվանդան cape
Pages: << Prev | 1 | 2 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb