< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՁԱ ՁԳ ՁԵ ՁԻ ՁԿ ՁՄ ՁՅ ՁՆ ՁՈ ՁՎ ՁՐ 
selected terms: 130 page 2 of 4
41. ձեռնպահ մնալ to forbear ◊ to refrain
42. ձեռք arm ◊ hand
43. ձեռք առնել to undertake
44. ձեռք բերել achieve ◊ extract ◊ get ◊ procure
45. ձեռք զարնել begin
46. ձեռք չքաշել to stick
47. ձեռք տալ concern ◊ to touch
48. ձեռքը բաց generous
49. ձեռքը գցել to be sufficed
50. ձեռքը տալ to hand
51. ձեռքի hand-operated ◊ manual
52. ձեռքով manual
53. ձեռքում ունենալ to hold
54. ձեռքսեղմում hand shake
55. ձեր your
56. ձերբակալել to detain
57. ձերբակալություն arrest
58. ձերոնք yours
59. ձեւ breed ◊ form ◊ style ◊ way
60. ձեւախախտում deformation
61. ձեւական formal
62. ձեւականություն formality
63. ձեւակարպել issue
64. ձեւակերպել execute ◊ make out
65. ձեւամոլ formalist
66. ձեւամոլություն formalism
67. ձեւանալ be presented ◊ pretend
68. ձեւանմուշ model
69. ձեւավոր figured
70. ձեւավորել form ◊ issue
71. ձեւարար tailor's cutter
72. ձեւարարուհի tailor's cutter
73. ձեւացնել pretend
74. ձեւացրած pretended
75. ձեւափոխել alter
76. ձեւել cutting out ◊ to cut
77. ձեւեր aspect
78. ձեւում cutting out
79. ձեւվածք breed ◊ pattern
80. ձի horse
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb