< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՃԱ ՃԳ ՃԵ ՃԶ ՃԻ ՃԿ ՃՄ ՃՅ ՃՆ ՃՇ ՃՈ ՃՉ ՃՊ ՃՌ 
selected terms: 127 page 2 of 4
41. ճաշացուցակ menu
42. ճաշել to have dinner
43. ճապոնական Japanese
44. ճապոնացի Japanese
45. ճապոնիա Japan
46. ճապոնուհի Japanese
47. ճառ speech
48. ճառագայթ beam ◊ ray
49. ճառագայթահարել to irradiate
50. ճառագայթահարում irradiation
51. ճառագայթահարվել to be irradiated
52. ճառագայթել to radiate
53. ճառագայթում radiation
54. ճատրակ chess
55. ճարել to find ◊ to procure
56. ճարճատյուն crash
57. ճարմանդ buckle ◊ clasp
58. ճարպ bacon ◊ fat
59. ճարպայուղ bacon
60. ճարպիկ crafty ◊ dexterous ◊ nimble ◊ quick ◊ resourceful
61. ճարպոտ greasy
62. ճարտասան orator
63. ճարտասանություն eloquence
64. ճարտար crafty
65. ճարտարապետ architect
66. ճարտարապետություն architecture
67. ճաք crack
68. ճաքել to burst
69. ճգնաժամ crisis
70. ճգնաժամային critical
71. ճգնել to try
72. ճեղք chink ◊ crack ◊ gap ◊ rift ◊ slot
73. ճեղքել անցնել to make the way
74. ճեղքվածք rift
75. ճեմասրահ foyer
76. ճենապակեղեն porcelain
77. ճենապակի china ◊ porcelain
78. ճեպանկար etude ◊ sketch
79. ճեպընթաց express
80. ճերմակել to turn grey
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb