< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՄԱ ՄԵ ՄԶ ՄԸ ՄԹ ՄԻ ՄՂ ՄՅ ՄՆ ՄՇ ՄՈ ՄՐ 
selected terms: 117 page 2 of 3
41. մեկնել depart ◊ leave ◊ set off ◊ stretch
42. մեկնում departure ◊ withdrawal
43. մեկուկես one and half
44. մեկուսարան isolator
45. մեկուսացնել to isolate
46. մեկուսացում isolation
47. մեկուսիչ isolator
48. մեղադրական ակտ accusation
49. մեղադրանք accusation
50. մեղադրել to accuse
51. մեղադրյալ accused ◊ defendant
52. մեղավոր guilty
53. մեղեդային melodious
54. մեղեդի melody ◊ tune
55. մեղմ mild ◊ silent
56. մեղմ երգել to sing
57. մեղմացնել assuage ◊ weaken
58. մեղու bee
59. մեղսագործ criminal
60. մեղվապահ beekeeper
61. մեղվի bee
62. մեղր honey
63. մեղրաբլիթ gingerbread
64. մեղրամոմ wax
65. մեղք fault ◊ guilt ◊ sin
66. մենակ alone ◊ lonely ◊ solitary ◊ solo
67. մենակատար soloist
68. մենանվագ solo
69. մենաշնորհ monopoly
70. մենք us ◊ we
71. մեջ among
72. մեջ ընկնել to interfere
73. մեջբերում citation
74. մեջը inside
75. մեջտեղ middle
76. մեջտեղը in the middle
77. մեջտեղից in the middle
78. մեջտեղում among ◊ in the middle
79. մեջք back
80. մեռած dead
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb