< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՆԱ ՆԵ ՆԺ ՆԻ ՆԿ ՆՄ ՆՅ ՆՆ ՆՇ ՆՈ ՆՊ ՆՌ ՆՍ ՆՎ ՆՐ 
selected terms: 337 page 2 of 9
41. նախապատրաստել to prepare
42. նախապատրաստում preparation
43. նախապես beforehand
44. նախապես զգալ to have a presentiment
45. նախասենյակ hall
46. նախասիրական facultative
47. նախասրահ lobby
48. նախավերջին penultimate
49. նախատեսել foresee ◊ provide
50. նախատինք wrong, affront, injury, offense, outrage ◊ blame, reproach, censure ◊ shame, dishonor, opprobrium, infamy, ignominy
51. նախատոնական perfective
52. նախդիր pretext
53. նախերգանք overture ◊ prologue
54. նախընտրական pre-election
55. նախընտրել to prefer
56. նախիր herd
57. նախկին former
58. նախկին չեմպիոն ex-champion
59. նախկինում before ◊ earlier
60. նախնական initial ◊ preliminary ◊ primary
61. նախնի ancestor
62. նախշել to embroider
63. նախորդ predecessor ◊ previous
64. նախորդ օրը on the eve
65. նախորդել to precede
66. նախրապան herd ◊ shepherd
67. նախօրեին on the eve
68. նախօրինակ genuine ◊ original
69. նախօրյակ eve
70. նախօրյակին on the eve
71. նախօրոք beforehand
72. նահանջ deviation ◊ withdrawal
73. նահանջել to recede
74. նամակ letter
75. նամակագրություն correspondence
76. նայել examine ◊ glance ◊ look ◊ observe
77. նայվածք sight
78. նապաստակ hare
79. նավ boat ◊ ship ◊ steamship ◊ vessel
80. նավաբեկություն ship-wreck
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb