< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՆԱ ՆԵ ՆԺ ՆԻ ՆԿ ՆՄ ՆՅ ՆՆ ՆՇ ՆՈ ՆՊ ՆՌ ՆՍ ՆՎ ՆՐ 
selected terms: 77 page 2 of 2
41. ներկայանալ to be presented
42. ներկայացնել name ◊ present ◊ represent
43. ներկայացում performance ◊ show ◊ spectacle
44. ներկայացուցիչ representative ◊ spokesman
45. ներկայացուցչություն representation
46. ներկայիս present
47. ներկայություն presence
48. ներկարար painter
49. ներկել to paint
50. ներկում colouring
51. ներհոսք inflow
52. ներմուծել to import
53. ներմուծում import
54. ներշնել to submit
55. ներշնչել insinuate ◊ inspire
56. ներշնչում breath
57. ներողություն mercy ◊ pardon
58. ներողություն խնդրել to apologize
59. ներում amnesty ◊ pardon
60. ներս բերել to enter
61. ներս վազել to run in
62. ներս տանել to bring
63. ներսը inside ◊ within
64. ներսի internal
65. ներսի մացըª կողմը interior
66. ներսից from within
67. ներսում inside ◊ within
68. ներքեւ down
69. ներքեւից by bottom ◊ from below
70. ներքին inner ◊ interior ◊ internal
71. ներքնակ mattress
72. ներքնահարկ cellar
73. ներքնաշապիկ tank top
74. ներքնաշոր underwear
75. ներքոշարադրյալ underwritten
76. ներքոստորագրյալ which has underwritten
77. նեցուկ լինել to carry
Pages: << Prev | 1 | 2 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb