< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՇԱ ՇԵ ՇԻ ՇԼ ՇՂ ՇՄ ՇՅ ՇՆ ՇՇ ՇՈ ՇՉ ՇՊ ՇՌ ՇՎ ՇՏ ՇՐ ՇՓ ՇՔ 
selected terms: 228 page 2 of 6
41. շատություն abundance ◊ many ◊ surplus
42. շատրվան fountain
43. շարադրանք statement
44. շարադրել compose ◊ lecture ◊ state
45. շարադրություն composition
46. շարգ line
47. շարել scatter ◊ spread out
48. շարժակազմ echelon
49. շարժական mobile
50. շարժանիվ turbine
51. շարժառիթ motive
52. շարժասանդուղք escalator
53. շարժել excite ◊ stir
54. շարժիչ engine ◊ factor ◊ motor
55. շարժում motion ◊ movement ◊ traffic
56. շարժվել to shake
57. շարունակ always
58. շարունակական long
59. շարունակել to continue
60. շարունակում continuation
61. շարունակվել to proceed
62. շարք cycle ◊ file ◊ range ◊ rank ◊ row ◊ series
63. շարքային ordinary
64. շարֆ scarf
65. շափյուղա sapphire
66. շաքար sugar
67. շաքարախտ diabetes
68. շաքարաման sugar bowl
69. շաքարի sugar
70. շեկ blond
71. շեղ catty-corner
72. շեղակի catty-corner
73. շեղանկյունի rhombus
74. շեղաչք to mow
75. շեղբ blade
76. շեղել bring down ◊ distract ◊ reject
77. շեղում deviation
78. շեղջ heap
79. շեղվել curtail ◊ recede
80. շեմք building ◊ sill ◊ threshold
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb