< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՉԱ ՉԳ ՉԴ ՉԵ ՉԷ ՉԸ ՉԻ ՉԼ ՉԽ ՉԾ ՉԿ ՉՀ ՉՄ ՉՆ ՉՈ ՉՌ ՉՍ ՉՎ ՉՏ ՉՐ ՉՓ ՉՔ 
selected terms: 112 page 2 of 3
41. չափս dimension ◊ measure ◊ size
42. չափվել last
43. չգալը absence
44. չգիտես ինչու for some reason
45. չդադարող continuous
46. չեզոք neutral
47. չեզոքացնել neutralize
48. չեզոքացում neutralization
49. չեզոքություն neutrality
50. չեխ Czech
51. չեխական Czech
52. չեխուհի Czech woman
53. չեղյալ հայտարարելը cancellation
54. չենթարկվող disobedient
55. չէ no ◊ not
56. չընդհատվող continuous
57. չի թույլատրվում it is impossible
58. չի կարելի it is impossible
59. չիթ calico
60. չինական Chinese
61. չինարի plane tree ◊ plane
62. չինացի Chinese
63. չլինել be absent
64. չլուծվող insoluble
65. չլսող disobedient
66. չլսված unprecedented
67. չխկացնել knock
68. չխոսկան speechless
69. չծխող non-smoking
70. չկշրադատված rash
71. չհասած unripe
72. չհասկանալը misunderstanding
73. չհարձակում nonaggression
74. չհարձակվելը nonaggression
75. չհրկիզվող պահարան safe
76. չմահավան fastidious
77. չմիջամտելը non-interference
78. չմշկել rink ◊ skating
79. չմշուշկներով սահել rink ◊ skating
80. չմուշկ skates
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb