< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՊԱ ՊԵ ՊԻ ՊԼ ՊՂ ՊՃ ՊՆ ՊՈ ՊՍ ՊՏ ՊՐ 
selected terms: 321 page 2 of 9
41. պայծառ bright ◊ clear
42. պայծառատես far-seeing
43. պայման condition
44. պայմանագիր contract ◊ pact
45. պայմանական conditional
46. պայմանավորված conditional
47. պայմանավորվել agree ◊ arrange
48. պայմաններ circumstances ◊ conditions
49. պայուսակ bag ◊ sac ◊ sack
50. պայտել to forge
51. պայքար struggle
52. պայքարել to contend
53. պանիր cheese
54. պանրագործարան cheese dairy
55. պաշար stock ◊ supplies
56. պաշարել to besiege ◊ to coat
57. պաշարեղեն supplies
58. պաշարներ resources
59. պաշտամունք cult
60. պաշտել to adore ◊ to worship
61. պաշտոն function ◊ post
62. պաշտոնական formal ◊ official
63. պաշտոնակից colleague
64. պաշտոնավարել to serve
65. պաշտպան defence
66. պաշտպան կանգնել to intercede
67. պաշտպանական defensive
68. պաշտպանել to defend ◊ to preserve ◊ to protect
69. պաշտպանություն defence
70. պաշտպանում custody ◊ guards ◊ protection
71. պաշտպանվել to defend
72. պապ grandfather
73. պապակ thirst
74. պապիկ grandfather
75. պառակտել to split
76. պառակտում split
77. պառավ old woman ◊ old
78. պառավական senile
79. պառավել to grow old
80. պառլամենտական parliamentary
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb