< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 387 page 2 of 10
41. սամույր sable
42. սայթաքել glide ◊ slide ◊ stumble
43. սայլ cart ◊ vehicle ◊ wagon
44. սայլակ carriage
45. սայլակառք vehicle ◊ wagon
46. սայր blade
47. սանահայր godparent
48. սանդալ sandals
49. սանդղակ scale
50. սանդղամատ stair
51. սանդղամուտք porch
52. սանդուղք ladder
53. սանիտար hospital attainder
54. սանիտարական sanitary
55. սանձ bridle ◊ reins
56. սանձահարող tamer
57. սանր comb ◊ crest ◊ hairbrush
58. սանրել to brush
59. սանրելով հարդարել to brush
60. սանրվածք hair dress
61. սանրվել to comb
62. սապատ hump
63. սապատող humpbacked
64. սառեցնել chill ◊ cool ◊ freeze ◊ frozen
65. սառը cold ◊ cool
66. սառնամանիք freezing ◊ frost
67. սառնասրտություն composure
68. սառնարան refrigerator
69. սառնություն cool
70. սառույց ice
71. սառչել freeze ◊ get cool ◊ stiffen
72. սառցաբեկոր block of ice
73. սառցալեզվակ icicle
74. սառցածածկոց ice
75. սառցակալել to freeze
76. սառցակտոր block of ice
77. սառցապատ ice
78. սառցարան glacier
79. սաստիկ intense ◊ very much ◊ violent
80. սաստկացուցիչ amplifier
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 10 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb