< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՎԱ ՎԵ ՎԶ ՎԷ ՎԹ ՎԻ ՎԿ ՎՀ ՎՃ ՎՆ ՎՇ ՎՈ ՎՌ ՎՍ ՎՏ ՎՐ 
selected terms: 337 page 2 of 9
41. վայրենի savage ◊ wild
42. վայրէջք կատարել to land
43. վայրէջք կատարելը landing
44. վայրէջքի landing
45. վայրի wild
46. վայրկենաչափ stop watch
47. վայրկենապես by instant
48. վայրկյան instant ◊ second
49. վանդակ cage ◊ crate ◊ lattice
50. վանդակավոր checked
51. վանել chase ◊ push away
52. վառարան furnace ◊ heater ◊ stove
53. վառել burn ◊ furnace ◊ heat ◊ set fire
54. վառելանյութ combustible
55. վառելափայտ fire wood
56. վառելիք combustible ◊ fuel
57. վառոդ gunpowder
58. վառվել burn
59. վաստակ merit
60. վաստակել earn ◊ get
61. վավերագիր document
62. վավերացնել assert ◊ confirm ◊ ratify ◊ testify
63. վավերացում certificate ◊ ratification
64. վատ bad
65. վատ բերք poor harvest
66. վատ եղանակ no weather
67. վատագույն worse
68. վատանալ to worsen
69. վատառողջ unhealthy
70. վատառողջություն malaise
71. վատացնել to spoil
72. վատնել spend ◊ waste
73. վարագույր curtain ◊ screen ◊ veil
74. վարազ boar
75. վարած արտ arable
76. վարակ infect ◊ infection
77. վարակազերծել to pasteurize
78. վարակել to infect
79. վարակվել to seize
80. վարանում fluctuation
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb