< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՏԱ ՏԳ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏԿ ՏՀ ՏՁ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՊ ՏՎ ՏՏ ՏՐ ՏՔ 
selected terms: 343 page 2 of 9
41. տապալել to break
42. տապակ baking sheet ◊ frying pan ◊ pan
43. տապակել fry ◊ roast
44. տապավորություն impression
45. տաջիկ Tajik
46. տաջիկական Tajik
47. տաջիկուհի Tajik
48. տառ font ◊ letter
49. տառադարձություն transcription
50. տառապանք torment
51. տառապել suffer
52. տառատեսակ font
53. տառացի literal
54. տասանոց ten
55. տասը ten
56. տասը տարի decade
57. տասնամյակ decade
58. տասներեք thirteen
59. տասներկու twelve
60. տասնինը nineteen
61. տասնհինգ fifteen
62. տասնմեկ eleven
63. տասնյոթ seventeen
64. տասնորդական կոտարակներ decimal fractions
65. տասնութ eighteen
66. տասնչորս fourteen
67. տասնվեց sixteen
68. տասնօրյակ decade
69. տավարի միս beef
70. տավիղ harp
71. տավղահարուհի harpist
72. տատանել to swing
73. տատանում fluctuation
74. տատանվել to deliberate
75. տատիկ grandmother
76. տարագիր emigrant
77. տարագրել to expel
78. տարագրություն emigration
79. տարազ breed ◊ style ◊ vogue
80. տարաժամ inopportunely
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb