< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՓԱ ՓԵ ՓԹ ՓԻ ՓԼ ՓՆ ՓՇ ՓՈ ՓՉ ՓՌ ՓՍ ՓՏ ՓՐ ՓՔ 
selected terms: 101 page 2 of 3
41. փողհար trumpeter
42. փողոց street
43. փողոցային street
44. փողրակ pipe ◊ trumpet
45. փոշեծծիչ vacuum cleaner
46. փոշեծուծ vacuum cleaner
47. փոշեցիր spray
48. փոշի dust ◊ powder
49. փոշոտ dusty
50. փոս hole
51. փոս ընկնել run
52. փոսանալ run
53. փոսիկ hearts
54. փոսխ rake
55. փոստ mail
56. փոստային mail ◊ post
57. փոստատար postman
58. փոստատուն post office
59. փոր belly ◊ stomach
60. փորագրել to cut
61. փորագրում groove
62. փորել to dig
63. փորլուծություն diarrhoea
64. փորկապ constipation
65. փորձ attempt ◊ experience ◊ experiment ◊ rehearsal
66. փորձ անել to try
67. փորձագետ expert
68. փորձանոթ test tube
69. փորձանք trouble
70. փորձանքի կեսը half-trouble
71. փորձառու skilled
72. փորձասրվակ test tube
73. փորձարարական experimental
74. փորձարկել to test
75. փորձարկում approbation ◊ test ◊ trial
76. փորձել rehearse ◊ try
77. փորձելը test
78. փորձություն experience ◊ trial
79. փորոտիք bowels ◊ intestines
80. փուլ page ◊ phase ◊ stage ◊ tour
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb