< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՔԱ ՔԵ ՔԹ ՔՂ ՔՄ ՔՆ ՔՇ ՔՈ ՔՐ 
selected terms: 80 page 2 of 2
41. քանակություն number ◊ quantity
42. քանդակ figure
43. քանդակագործ sculptor
44. քանդակագործություն sculpture
45. քանդել demolish ◊ destroy ◊ dig ◊ disassemble ◊ untie ◊ unwrap
46. քանդում destruction
47. քանի how many?
48. քանիսն է how much?
49. քաշ weight
50. քաշել drag ◊ pull ◊ weigh
51. քաշել կտրել to tear off
52. քաշվել to hesitate
53. քաշվող hesitant ◊ timid
54. քաջ brave ◊ courageous
55. քաջալերել to encourage
56. քաջարի valiant
57. քաջություն courage ◊ hardiness ◊ prowess ◊ velour
58. քառակուսի square
59. քառասնական fortieth
60. քառասուն forty
61. քառասուներորդ fortieth
62. քառյակ quartet
63. քառորդ quarter
64. քառորդ եզրափակիչ quarterfinal
65. քար stone
66. քարագործ stone-mason
67. քարայր train
68. քարանձավ cave
69. քարավան cave
70. քարհանք quarry
71. քարտ card
72. քարտադարան card file
73. քարտաշ stone-mason
74. քարտարան card file ◊ file
75. քարտեզ map
76. քարտուղար secretary
77. քարտուղարություն secretary
78. քարտուղարուհի secretary
79. քացախ vinegar
80. քափ foam ◊ froth
Pages: << Prev | 1 | 2 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb