< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՕԲ ՕԳ ՕԴ ՕԹ ՕԺ ՕԼ ՕԾ ՕՁ ՕՂ ՕՃ ՕՇ ՕՊ ՕՋ ՕՍ ՕՎ ՕՏ ՕՐ ՕՔ 
selected terms: 122 page 2 of 4
41. օծել Christ ◊ anointed
42. օծում anointment
43. օծվել to be anointing
44. օձ snake
45. օձաբարո perfidious
46. օձաձեւ coiled
47. օձաձուկ ell
48. օձիք collar ◊ winch
49. օձիք(ետ ծալվող) Eton collar
50. օձիք(կանգուն) stand up collar
51. օղ ear ring ◊ hoop ◊ ring
52. օղակ link ◊ loop ◊ ring ◊ stitch
53. օղակաձեւ annular ◊ ring-shaped
54. օղակապ hoop
55. օղակել to surround
56. օղի vodka
57. օճառ soap
58. օճառ (հեղուկ) soft-soap
59. օճառ քսել to soap
60. օճառել to soap
61. օճառի աման soap tray
62. օճառոտ soap
63. օշարակ syrup
64. օպերա opera
65. օպերային(թատրոն) opera house
66. օպտիկա optic
67. օպտիկական optical
68. օջախ(բուխարի) hearth
69. օջախ(տուն) home
70. օսլա starch
71. օսլայած starchy
72. օսլայել to starch
73. օսմանյան ottoman
74. օվկիանոս ocean
75. օվկիանոսի oceanic
76. օտար foreign
77. օտարական foreigner
78. օտարոտի strange
79. օտարություն living abroad
80. օր day
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb