< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 20 of 25
761. հնադարյան ancient
762. հնազանդ obedient
763. հնազանդեցնել to subdue ◊ to subordinate
764. հնանալ to grow old
765. հնարամիտ cute ◊ resourceful
766. հնարանք invention
767. հնարավոր possible
768. հնարավորություն opportunity
769. հնարավորություն տալ to enable
770. հնարել to invent ◊ to think up
771. հնարովի բան fiction
772. հնարում invention
773. հնացած worn
774. հնգամարտություն pentathlon
775. հնգապատիկ five-multiple
776. հնգօրյակ five-days
777. հնդիկ Indian
778. հնդկական Indian
779. հնդկահավ turkey
780. հնդկահավի միս turkey
781. հնդկացի Indian
782. հնդկացորեն buckwheat
783. հներքեւի մաս bottom
784. հնձել to mow ◊ to reap
785. հնձիչ mower
786. հնձվոր harvester
787. հնոց stove
788. հնոցապան stoker
789. հնչել to sound
790. Հունաստան Greece
791. Հունգարիա Hungary
792. հոբելյան anniversary ◊ labile
793. հոբելյանական anniversary
794. հոգ տանել to care
795. հոգածություն care
796. հոգատար careful
797. հոգեկան mental
798. հոգեկան տառապանք smart
799. հոգեհանգիստ dirge
800. հոգեմաշ լինել to get tired
Pages: << Prev | 1 | .. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .. | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb