< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 21 of 25
801. հոգեպես mentally ◊ spiritually
802. հոգեվարք agony
803. հոգեւորական spiritual
804. հոգեւորականություն clergy
805. հոգի soul ◊ spirit
806. հոգին interior
807. հոգնածություն weariness
808. հոգնել to get tired
809. հոգնեցնել to tire
810. հոգնեցուցիչ tiresome ◊ trying
811. հոգոց groan ◊ sigh
812. հոգսեր efforts
813. հոդ joint
814. հոդախախտել to dislocate
815. հոդախախտում dislocation
816. հոդացավ rheumatism
817. հոդված clause
818. հոժարությամբ willingly
819. հոծ continuous
820. հոկեյ hockey
821. հոկտեմբեր October
822. հող ground ◊ soil
823. հողագործություն agriculture
824. հողամաս site
825. հողային ground
826. հողանցման սարք grounding
827. հողանցում earth ◊ ground ◊ grounding
828. հողատեր land owner
829. հողափոր digger
830. հողին հանձնել to bury
831. հողմ gale ◊ storm ◊ tempest ◊ wind
832. հոյակապ magnificent ◊ splendid
833. հոնք brow
834. հոչակ glory
835. հոսանք current ◊ flow
836. հոսել leak ◊ to leak
837. հոսուն floating
838. հոսք current ◊ jet ◊ outflow ◊ spurt
839. հով cool
840. հովազ panther
Pages: << Prev | 1 | .. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb