< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 1150 page 23 of 29
881. աստվածացնել deify ◊ worship
882. աստվածուհի goddess
883. ասֆալտ asphalt
884. ավագ foreman ◊ old age ◊ senior
885. ավագները senior
886. ավազ sand
887. ավազակ burglar
888. ավազային sand
889. ավազան pond
890. ավազի sandy
891. ավան settlement
892. ավանակ ass ◊ donkey
893. ավանդ contribution
894. ավանդ թողնել bequeath
895. ավանդական traditional
896. ավանդատու investor
897. ավանդել to teach
898. ավանդույթ tradition
899. ավատականություն feudalism
900. ավարտ end ◊ ending ◊ final ◊ tip
901. ավարտական final
902. ավարտել finish ◊ to end
903. ավարտված closed
904. ավել broom
905. ավելացնել to add ◊ to increase ◊ to lift
906. ավելացրած plus
907. ավելի more than ◊ more ◊ razor ◊ superfluous
908. ավելի բարձր above
909. ավելի երկար longer
910. ավելի լավ better
911. ավելի հաճախ more often
912. ավելի հեռու further ◊ sub scarlet
913. ավելի վաղ earlier
914. ավելի ցածր below
915. ավելի փոքր small
916. ավելի քիչ less
917. ավելորդ superfluous ◊ surplus
918. ավելցուկ excess ◊ surplus
919. ավեր destroyed ◊ devastated ◊ ruined
920. ավերակներ ruins
Pages: << Prev | 1 | .. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | .. | 29 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb