< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 24 of 25
921. հռչակ reputation
922. հռչակավոր known
923. հսկա giant
924. հսկայական grand ◊ huge ◊ vast
925. հսկել supervise ◊ to guard ◊ to protect
926. հսկիչ watchman
927. հսկողություն supervision
928. հրաբուխ volcano
929. հրաժարական resignation ◊ retire
930. հրաժարում refusal ◊ resignation ◊ retire
931. հրաժարվել depart ◊ leave ◊ to abandon ◊ to refuse
932. հրաժեշտ տալ to part
933. հրաժեշտ տալը farewell
934. հրաժեշտի valedictory
935. հրակայուն fire-resistant
936. հրահանգ indication ◊ installation
937. հրահանգիչ instructor
938. հրահրել to provoke
939. հրահրիչ ringleader
940. հրահրող ringleader
941. հրաձգարան rifle-range ◊ shooting gallery
942. հրաձգություն shooting
943. հրաձիգ arrows
944. հրամայել to command ◊ to order
945. հրաման command ◊ instruction
946. հրաման տալ to command
947. հրամանագիր decree ◊ edict
948. հրանալի perfect
949. հրաշալի amazing ◊ remarkable ◊ wonderful
950. հրաշալի է wonderfully
951. հրաշալիք miracle ◊ wonder miracle
952. հրաշք miracle ◊ wonder
953. հրաշքով by miracle
954. հրապարակ area ◊ platform
955. հրապարակայմություն publicity
956. հրապարակել to announce ◊ to divulge ◊ to publish
957. հրապույր charm
958. հրապուրանք charm
959. հրապուրել to allure
960. հրապուրելը hobby
Pages: << Prev | 1 | .. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb